top of page
stavebny dozor.

stavebný dozor.

stavebný dozor. technický dozor investora. kompletný manažment stavby. inžiniering. stavebné poradenstvo.

Vykonávame.

  • Stavebný dozor (SD) na základe odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Z.z.

  • Technický dozor investora (TDI) podľa požiadaviek klienta na širokú škálu stavieb od rodinných domov a občianskych budov po priemyselné stavby.

  • Stavebné poradenstvo

  • Manažment stavieb - výber dodávateľov a riadenie celej výstavby

  • Inžiniering

Okrem služieb stavebného a technického dozoru investora ponúkame investorom poradenstvo pri výbere zhotoviteľa, návrhy technických a projektových riešení, inžiniering a kompletný manažment stavby.

Stavebný dozor je vykonávaný stavebným inžinierom s oprávnením stavebného dozoru so skúsenosťami od občianskych a bytových stavieb po priemyselné objekty. V rámci predchádzajúcej praxe pôsobil v oblasti kompletnej realizácie stavieb a 4 roky sa špecializoval na hydroizolácie a ploché strechy.

 

O stavebnom dozore.

Povinnosť stavebného dozoru ukladá Stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov:

– pri svojpomocnej výstavbe jednoduchej stavby (rodinný dom)
– v prípade ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad

– v prípade stavby na kľúč je odporúčaný nezávislý stavebný dozor (technický dozor investora), ktorý kontroluje postupy realizačnej firmy pri výstavbe

Povinnosti stavebného dozora a technického dozora investora:

– či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia
– dodržanie všeobecných technických požiadaviek
– dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
– dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
– sleduje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
– dohliada pri realizáciu stavebných konštrukcií a pracovných postupov
– rieši technické otázky s dodávateľom stavby
– kontroluje vedenie stavebného denníka a podpisuje ho
– zastupuje investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota výstavby

Výkon stavebného dozoru pri výstavbe rodinného domu:

– oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou
– prebratie/odovzdanie staveniska
– kontrola technologických postupov vždy pred, resp. po ukončení technologického celku, napr. viazanie výstuže, betonáž, …
– zápisy v stavebnom denníku
– súhrn prípadných stavebných dokladov od zhotoviteľa
– kontrola dodávateľov
– kontrola realizovaných výmer
– konzultácie

Celkovo dozor sleduje postup výstavby počas realizácie podľa potreby. Jedná sa o individuálne návštevy na stavenisku, príp. konzultácie napr. mailom, telefonicky.

Cena.

Cena za stavebný dozor na rodinný dom sa stanovuje individuálne na základe zložitosti projektu, vzdialenosti a požiadaviek klienta. V ponuke máme základný paušálny balík služieb, resp. rozšírený na základe ceny za hodinu alebo výjazd.

Cena za technický dozor investora sa stanovuje individuálne na základe konzultácie s klientom.

powered by

projekty.

garamount project

projekty. štúdie. zmeny projektov. rekonštrukcie. 

Vykonávame štúdie a projekty od projektu pre stavebné povolenie po realizačný projekt. Špecializujeme sa na projekty rodinných domov, prístavby, rekonštrukcie a pod.

projekty.

kontakt.

ja.JPG

Ing. Matej Farkaš 

stavebný inžinier, stavebný dozor ev. č. 11305

Vivos limax, s.r.o.
901 01 Malacky
IČO: 46897747
DIČ: 2023635581

+421 903 110 310

info@vivoslimax.sk

www.vivoslimax.sk

  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

Ďakujeme za odoslanie.

kontakt.
bottom of page